(911) 927-67-35 phone
(911) 979-67-35

   г. Санкт-Петербург,

пр.Стачек, 47 (Кировский завод)
   9276735@mail.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОВШЕЙ ЦЕНА

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОВШЕЙ ЦЕНА

kovsh_ekskavatora_30_maya2016_431_kopiya_0.jpg kovsh_ekskavatora_30_maya2016_430_kopiya_0.jpg
kovsh_ekskavatora_30_maya2016_428_kopiya_0.jpg kovsh_ekskavatora_30_maya2016_429_kopiya_0.jpg

      ремонт

kovsh_ekskavatora_30_maya2016_444_kopiya_0.jpg kovsh_ekskavatora_30_maya2016_1758_kopiya_0.jpg
kovsh_ekskavatora_30_maya2016_1777_kopiya_0.jpg kovsh_ekskavatora_30_maya2016_1775_kopiya_0.jpg
kovsh_ekskavatora_30_maya2016_1774_kopiya_0.jpg kovsh_ekskavatora_30_maya2016_1928_kopiya_0.jpg

        после ремонта

kovsh_ekskavatora_30_maya2016_1927_kopiya_0.jpg kovsh_ekskavatora_30_maya2016_1895_kopiya_0.jpg
kovsh_ekskavatora_30_maya2016_1893_kopiya_0.jpg kovsh_ekskavatora_30_maya2016_1890_kopiya_0.jpg
kovsh_ekskavatora_30_maya2016_1754_kopiya_0.jpg kovsh_ekskavatora_30_maya2016_1751_kopiya_0.jpg